CLIL – metoda zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu

Co to jest CLIL (Content and Language Integrated Learning)?

CLIL to zintegrowana nauka języka i przedmiotu.

 Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że uczniowie równocześnie uczą się języka i przedmiotu poprzez konkretne tematy i zagadnienia. Język obcy stanowi tutaj integralny element nauczania tych przedmiotów. W naszej szkole nauczyciele wybranych przedmiotów będą prowadzić zajęcia z elementami języka obcego, tzn. w wersji miękkiej (soft CLIL) i nie będą to typowe zajęcia dwujęzyczne. Obok języka polskiego na zajęciach występował będzie język angielski. Wiedza zdobywana na przedmiotach prowadzonych metodą CLIL przyrastać będzie w ścisłej korelacji z tym językiem i również przez ten język.

Jakie będą korzyści dla naszych uczniów ze stosowania elementów nauczania dwujęzycznego metodą CLIL?

Podczas czteroletniego okresu nauki w naszej szkole uczniowie objęci tym kształceniem uzyskają możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie. Między innymi będą mogli zdobyć bogaty zasób słownictwa angielskiego z zakresu wiedzy ogólnej, jak i specjalistycznej dotyczącej wybranego przez nich kierunku kształcenia. Aby uzyskać taki cel, zwykle cztery wybrane przedmioty (ogólne i zawodowe) będą częściowo nauczane w języku angielskim z elementami metody CLIL. Lekcje prowadzone w ten sposób będą bardziej urozmaicone, a wykorzystanie różnorodnych materiałów anglojęzycznych umożliwi ich uczestnikom poznawać treści przedmiotu w języku obcym. Dzięki czemu uczniowie zetkną się z językiem angielskim stosowanym w życiu codziennym, jak i tym profesjonalnym, stosowanym w kontekście ich przyszłego zawodu. Tym samym rozwój kompetencji językowych będzie skorelowany ze zdobywaniem wiedzy ogólnej i zawodowej. Przy odpowiednim zaangażowaniu uczniów, w przyszłości da im to lepsze perspektywy na rynku pracy (także w środowisku międzynarodowym), jak i możliwość kontynuacji nauki za granicą.

Jak w praktyce będą wyglądały lekcje przedmiotów nauczanych częściowo dwujęzycznie metodą CLIL?

Język angielski, jako drugi język nauczania na tych zajęciach będzie wprowadzany stopniowo. Nauczyciele przedmiotów dostosują poziom języka oraz jego ilość do możliwości grupy. Na lekcji wprowadzane będą różne metody aktywizujące z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych  oraz praca w grupach. Nowe słowa i terminy będą wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane. Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach będą, dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia. Dodatkowo nowe pojęcia będą wizualizowane i ilustrowane przy pomocy tradycyjnych środków jak i możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Uczniowie w czasie tych lekcji będą mieli możliwość oglądać i słuchać materiały anglojęzyczne oraz rozmawiać między sobą i z nauczycielem po angielsku. Tym samym dla uczniów język obcy stanie się z czasem naturalnym elementem lekcji, nie będzie ich przerażał, przeciwnie, będzie jeszcze jednym sposobem zdobywania nowej wiedzy i okazją do dobrej zabawy.

Zalety metody CLIL:

– większa motywacja do nauki zarówno języka jak i przedmiotu,

– lepsze umiejętności uczenia się,

– lepsze umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy i syntezy uzyskanych

informacji,

– bardziej efektywne formy komunikacji,

– zwiększone kompetencje w wykorzystaniu nowych technologii w procesie uczenia się,

– rozwijanie zachowań społecznych (praca w zespołach),

– rozbudzanie ciekawości i umiejętność samodzielnego myślenia ,

– punktem wyjścia są pytania lub problem do rozwiązania.

Dodatkowe informacje

Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

W dokumencie Europejskiego Biura Eurydice Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w szkołach w Europie, podkreśla się, że taka forma nauczania skuteczniej przygotowuje uczniów do życia w nowoczesnym świecie i Europie, zwiększając ich motywację do nauki języka obcego i ułatwiając w przyszłości mobilność zawodową.

Nauczanie metodą CLIL okazało się efektywne w różnych sektorach edukacji, poczynając od szkół podstawowych, a skończywszy na nauczaniu dorosłych i szkolnictwie wyższym. Jest stosowana z powodzeniem w wielu ośrodkach na swiecie już od lat, a ostatnio zdobywa coraz wiecej zwolenników w naszym kraju.

Nauczyciele pracujący metodą CLIL są przede wszystkim specjalistami w dziedzinie, z której przekazują wiedzę, a dopiero potem nauczycielami języka. Zazwyczaj biegle posługują się docelowym językiem obcym, są dwujęzyczni bądź też są rodzimymi użytkownikami języka. W wielu placówkach nauczyciele języków często współpracują z innymi działami i prowadzą zajęcia z różnych przedmiotów w ramach CLIL. Głównym założeniem tej metody jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go. Przy wyborze podejścia metodycznego należy kierować się specyfiką nauczanego przedmiotu i pod tym kątem przygotowywać odpowiednie ćwiczenia.