Informacje o projekcie

Tytuł realizowanego w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku projektu to: „Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL) – nową szansą na rozwój szkoły”. Jego realizacja zaplanowana jest na okres od 01.12.2016 r roku do 30.11.2018 r. Nasza szkoła ma ponad 40-letnią historię i obecnie kształci ponad 1000 uczniów, a jej grono pedagogiczne liczy prawie 100 nauczycieli. Kształcimy młodzież na poziomie szkoły średniej zawodowej w oddziałach o następujących kierunkach: technik budownictwa, technik geodeta, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik. Pozostała część młodzieży kształci się w zasadniczej szkole zawodowej. Nasza szkoła jest największą placówka oświatową w powiecie brzeskim i stanowi dla niego i okolicznych miejscowości bardzo ważne centrum edukacyjne. Dlatego też chcemy ciągle się rozwijać, wykorzystywać najnowsze metody dydaktyczne i technologie, kłaść jeszcze większy nacisk na znajomość języków obcych. W ten sposób chcemy zapewnić naszym uczniom wszechstronny rozwój, co pozwoli im lepiej odnaleźć się na wymagającym rynku pracy. Główne cele i działania projektu obejmują takie obszary jak: 1. Przeszkolenie językowe i metodyczne dwóch grupy nauczycieli.Pierwsza z nich to nauczyciele, którzy od dwóch lat uczestniczą w przygotowaniach do wprowadzenia w naszej szkole nauczania z wykorzystaniem elementów zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL) częściowo w języku angielskim. Druga grupa to nauczyciele, którzy będą się przygotowywać do nauczania tą metodą częściowo w języku angielskim lub niemieckim dopiero w ramach tego projektu.Pierwsza grupa będzie nauczać tą metodą już roku szkolnego 2016-2017, druga od roku szkolnego 2018-2019.2. Przygotowanie kadry nauczycieli, którzy w swojej pracy stosują nowoczesne środki techniczne oraz atrakcyjne i skuteczne metody nauczania.3. Wprowadzenie nauczania metodą CLIL w klasach technikum, na wybranych przedmiotach ogólnych i zawodowych od roku szkolnego 2016-2017.4. Promowanie wśród uczniów właściwych postaw i dokonanie zmian w systemie profilaktyczno-wychowawczym szkoły.5. Stworzenie europejskiego wymiaru szkoły poprzez angażowanie się we współpracę międzynarodową i wymianę doświadczeń zawodowych.W projekcie uczestniczyć będzie w sumie 27 osób. Są to nauczyciele przedmiotów zawodowych mechatronicznych, elektrycznych, mechanicznych, gastronomicznych, informatycznych, geodezyjnych, przedmiotów ogólnych tzn.: matematyki, informatyki ogólnej, fizyki, geografii, biologii, chemii, historii, przedsiębiorczości, wychowania fizycznego, języka polskiego, wiedzy o kulturze, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz pedagog, psycholog – doradca zawodowy i wicedyrektor do spraw wychowawczych. Uczestnicy projektu będą się szkolić językowo w kraju, a następnie wyjadą na szkolenia zagraniczne celem: nabycia odpowiednich kompetencji językowych, metodologicznych, interpersonalnych, wymiany doświadczeń i pozyskania kontaktów międzynarodowych. Odbędą oni szkolenia językowe, obserwacyjne w szkołach oraz specjalistyczne, w tym dotyczące metody CLIL, nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych środków komputerowych lub w o tematyce związanej z nauczanym przez nich przedmiotem. Po odbyciu szkoleń nauczyciele nabędą kompetencji, którymi podzielą się z innymi pracownikami szkoły, przygotują materiały do nauczania metodą CLIL w języku angielskim i niemieckim, wprowadzą nowo poznane i użyteczne metody do swojego warsztatu pracy oraz będą nauczać metodą CLIL. Pedagog, psycholog, doradca zawodowy oraz wicedyrektor w oparciu o swoje obserwacje zaproponują zmiany w programie profilaktyczno-wychowawczym celem zapobiegania różnym negatywnym zjawiskom i promowania pożądanych postaw. Uczestnicy projektu zaangażują się we współpracę międzynarodową wykorzystując swoje doświadczenia projektowe, znajomość języka, kontakty oraz platformę eTwining. Podejmą oni wysiłki mające na celu organizację praktyk zagranicznych, uczestnictwa w projektach zagranicznych oraz wyjazdy na szkolenia zagraniczne uczniów i nauczycieli.Dzięki realizacji projektu:- szkoła będzie dysponować dużą ilością wykwalifikowanej kadry stosującej w swojej pracy nowoczesne metody dydaktyczne, w tym elementy zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu w języku angielskim lub niemieckim używającą najnowszych środków komputerowych,- w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas wymiany doświadczeń z innymi szkołami, nauczycielami wprowadzimy zmiany w naszej placówce mające na celu promowanie właściwych postaw i zapobieganie zagrożeniom, -stworzymy uczniom naszego lub okolicznych powiatów możliwość kształcenia innowacyjną metodą,- podejmiemy działania w zakresie różnorodnej współpracy międzynarodowej celem nadania naszej szkole wymiaru europejskiego,- podejmiemy działania mające na celu utrzymanie liczby otwieranych oddziałów, co wiąże się z utrzymaniem poziomu zatrudnienia i poziomem finansowania naszej szkoły.