Program CLIL 2017-2018

Program zintegrowanego nauczania przedmiotowo- językowego z elementami metody CLIL i elementami języka angielskiego lub niemieckiego w ZSP nr 2 w Brzesku

 

Niniejszy program zmierza do:

– efektywnego opanowania treści Podstawy Programowej poprzez zastosowanie metod aktywnych, także tych wykorzystywanych w zintegrowanym nauczaniu językowo przedmiotowym (CLIL),

– wprowadzania elementów drugiego języka, w kontekście treści przedmiotowych przedmiotów wymienionych w powyższej tabeli,

– umożliwienia uczniom opanowania treści programowych z przedmiotu przy jednoczesnym rozwoju jego kompetencji z języka angielskiego,

– rozwijania zainteresowań przedmiotowych oraz uzdolnień językowych uczniów,

– inspirowania i wspierania indywidualnej i grupowej aktywności uczniów,

– pogłębienia komponentu kulturowego.

Do realizacji niniejszego programu zostaną wykorzystane scenariusze lekcji oraz materiały pozwalające na wprowadzenie elementów dwujęzyczności. Będą to materiały dostępne w literaturze lub przygotowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Uwzględnione będą w nich zarówno cele przedmiotowe, jak i te związane z rozwojem kompetencjami językowych uczniów.

Zajęcia odbywać się będą w pracowniach przedmiotowych, a na lekcjach wykorzystywane będą nowoczesne technologie, w tym rzutnik, komputer  z dostępem do internetu, tablica interaktywna, głośniki oraz różne programy edukacyjne (np. GeoGebra, Quizlet, Learning Apps, etc.).

Aby zrealizować zamierzenia programu do biblioteki szkolnej pozyskane zostały podręczniki w języku angielskim i niemieckim, słowniki oraz inna literatura anglo i niemiecko języczna z zakresu przedmiotów nim objętych. Stworzony ony zostanie również  bank scenariuszy, bank prezentacji multimedialnych oraz pomocy wizualnych, takich jak plansze, plakaty itp.

Cele językowe (w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego)

Niniejszy program, zwraca szczególną uwagę na doskonalenie nie tylko treści przedmiotowych, ale także następujących umiejętności językowych:

1) umiejętność posługiwania się środkami językowymi przydatnymi w skutecznym komunikowaniu się w języku angielskim lub języku niemieckim w mowie i w piśmie;

2) umiejętność rozumienia wypowiedzi, reagowania na wypowiedzi, tworzenia i przetwarzania wypowiedzi w celu utrzymania skutecznej komunikacji w języku angielskim lub niemieckim;

4) umiejętność samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystania ze słownika, poprawiania błędów, prowadzenia notatek, zapamiętywania nowych wyrażeń, korzystania z tekstów specjalistycznych w języku angielskim lub niemieckim);

5) umiejętność współdziałania w grupie, np. w ramach prac projektowych na zajęciach i poza lekcjami;

6) umiejętność korzystania ze źródeł informacji w języku angielskim lub niemieckim (np. encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych;

7) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategii kompensacyjnych (np. zastąpienie innym słowem, opis, parafraza);

8) umiejętne doskonalenie swojej świadomości językowej (np. dostrzeganie podobieństw i różnic między językiem polskim i angielskim lub niemieckim).

Cele szczegółowe- kompetencje lingwistyczne

Kompetencja leksykalna

Uczeń będzie miał możliwość poszerzyć zakres słownictwa, w tym specjalistycznego umożliwiający mu sprawną komunikację.

Uczeń nabędzie większej elastyczności w formułowaniu wypowiedzi w języku angielskim lub niemieckim, w tym będzie mógł wykazać się znajomością poznanych wyrażeń specjalistycznych.

Kompetencja fonologiczna

Uczeń będzie miał możliwość doskonalenia  właściwej wymowy i intonacji poznawanych słów, wyrażeń oraz stosowania tych umiejętności podczas swoich wypowiedzi.

Kompetencja ortograficzna

Uczeń udoskonali umiejętność redagowania krótszych i dłuższych tekstów, poprawnych pod względem pisowni oraz zasad układu tekstu i interpunkcji.

Uczeń będzie doskonalił rozpoznawanie i odczytywanie  znaczenia treści specjalistycznych oraz występujących w języku codziennym.

Cele szczegółowe- sprawności językowe i strategie komunikacyjne

Program zakłada, że w trakcie zajęć sprawności językowe będą rozwijane harmonijnie, ale z uwzględnieniem możliwości uczniów. Dzięki czemu uczeń z czasem usprawni  lub rozwinie kompetencje umożliwiających mu sprawne komunikowanie się zarówno z rodzimymi użytkownikami języka, ale także z innymi osobami, posługującymi się językiem angielskim lub niemieckim. Podczas realizacji programu uwaga zostanie również zwrócona na kształcenie umiejętności  samodzielnego uczenia się. Uczeń będzie miał możliwość nabycia takich kompetencji, które pozwolą mu na korzystanie w życiu codziennym z materiałów publikowanych w języku angielskim lub niemieckim, np. literatura specjalistyczna, prasa, książki, radio, telewizja, Internet, jak również pomogą w nauce.

Rozumienie ze słuchu

Uczeń:

− będzie lepiej rozumiał wypowiedzi i wykłady w języku angielskim lub niemieckim na popularne tematy oraz te związane z treściami poznanymi w trakcie nauki przedmiotu;

− usprawni umiejętność rozumienia także dłuższych wypowiedzi,

− nabędzie umiejętności rozumienia skomplikowanych informacji, w tym zawierających słownictwo specjalistyczne.

Będzie potrafił w tych wypowiedziach:

− rozpoznać również wyrażenia specjalistyczne,

− wskazać najistotniejsze informacje, wyłowić najważniejsze informacje,

− znaleźć informacje dla niego ważne i interesujące, związane z zadaniem, jakie ma do wykonania,

− określić relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi jego częściami.

Czytanie ze zrozumieniem

Uczeń będzie  potrafił zrozumieć:

− „zwykłe” teksty informacyjne i naukowe,

− artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne.

Uczeń będzie potrafił czytać ze zrozumieniem, aby:

− określić temat tekstu, jego główną myśl, oraz aby określić myśli główne poszczególnych części tekstu,

− określić treść i wagę wiadomości,

− znaleźć interesujące go informacje, potrzebne do wykonania zadania,

− wyjaśnić znaczenie wyrazu poprzez jego użycie,

− wnioskować o znaczeniu wyrazu z kontekstu,

− przewidywać to, co może się pojawić w czytanym tekście.

Interakcja i produkcja

Uczeń będzie potrafił:

– porozumiewać się płynniej i spontaniczniej, i będzie mógł prowadzić swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka na różne tematy, a także brać udział w różnego rodzaju dyskusjach,

– wypowiadać się na takie tematy zarówno dotyczące życia codziennego jak i na tematy specjalistyczne czy dotyczące szeroko pojętej kultury,

– stosować różne struktury gramatyczno-leksykalne,

– dokonywać autokorekty wadliwych wypowiedzi,

Uczeń będzie potrafił budować wypowiedzi, także na tematy związane z wiedzą z zakresu jego specjalności np. prezentację lub raport, przedstawi problem naukowy, zaprezentuje wnioski, itp.

W trakcie takiej wypowiedzi uczący się będzie potrafił:

− zaplanować spójną i klarowną wypowiedź,

− właściwie podkreślić elementy dla niego szczególne istotne, porządkując je i rozwijając,

− przedstawić opinie innych osób,

− skomentować wybrane fakty i opinie,

− opisywać ludzi, zjawiska, czynności, procesy,

− zilustrować swoje opinie przykładami,

− stosować elementy komunikacji niewerbalnej, takie jak wskazywanie, pokazywanie (np. w trakcie instruowania kogoś jak wykonać dane zadanie) czy nawiązywanie do czynności i zdarzeń,

− użyć odpowiedniej intonacji, aby lepiej oddać znaczenie prezentowanej wypowiedzi.

Pisanie

Uczeń będzie potrafił:

– pisać szczegółowe, zrozumiałe wypowiedzi/teksty, np. na postawione pytania, zadania i itp,

– stosować odpowiednie środki językowe i słownictwo,

– rozwijać i uzasadnić swoje poglądy, podać przekonywujące przykłady,

– dostosować styl wypowiedzi od adresata (styl formalny i nieformalny).

Cele dotyczące zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego (CLIL)

Ze względu na innowacyjny (w naszej szkole) charakter niniejszego programu nauczania, oprócz dążenia do efektywnej realizacji podstaw programowych danego przedmiotu oraz podwyższania kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego (w tym specjalistycznego) uczniów, szczególna uwaga będzie poświęcona na rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych.

Mianowicie, będą to między innymi:

1) umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania czytanych tekstów, w tym tekstów specjalistycznych,

2) umiejętność formułowania sądów np. w oparciu o przeprowadzoną analizę tekstu, wyszukiwanie, gromadzenie informacji,

3) umiejętność myślenia naukowego – formułowania wniosków i rozwiązywania problemów poszukując rozwiązań (np. metodą Webquestu), pracując indywidualnie i grupowo;

4) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i

komunikacyjnymi;

5) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

6) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

8) umiejętność pracy zespołowej.

Ogólne cele kształcenia

Włączenie elementów metody CLIL i elementów języka obcego wpłynie pozytywnie na realizację celów ogólnych kształcenia.

Dzięki tej metodzie uczniowie będą kształcić umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim poprzez:

– korzystanie z literatury i tekstów obcojęzycznych,

– oglądanie i odsłuchanie materiałów obcojęzycznych związanych z treściami wielu różnych przedmiotów szkolnych/dyscyplin naukowych,

– posługiwanie się (częściowo) tym językiem w trakcie lekcji, w formie zarówno pisanej, jak i mówionej,

Pozwoli im to w życiu późniejszym swobodnie posługiwać się tym językiem, np.:

– korzystać z literatury anglo i niemiecko języcznej, również tej zawierającej treści specjalistyczne,

– samodzielnie sporządzać teksty/dokumenty w tym języku,

– swobodnie komunikować, w tym języku w mowie oraz piśmie,

– pracować w środowisku wymagającym znajomości języka angielskiego lub niemieckiego.

Zastosowanie różnego rodzaju metod aktywnych wpłynie na rozwój kreatywnego myślenia oraz będzie kształcić umiejętność samodzielnego i krytycznego zdobywania wiedzy, również w oparciu o literaturę obcojęzyczną,

Zastosowanie dwujęzyczności oraz metod aktywnych uatrakcyjni lekcje oraz wpłynie stymulująco na motywację oraz rozwój uczniów.

Cele wychowawcze

Włączenie elementów metody CLIL i elementów języka obcego wpłynie pozytywnie na realizację celów wychowawczych. W tym rodzaju kształcenia szczególny nacisk zostanie położony na następujące aspekty wychowawcze:

– przygotowanie do życia w społeczeństwie wielokulturowym, które wymaga znajomości języków obcych,

– kształcenie umiejętności pracy w zespole, także międzynarodowym,

– kształcenie umiejętności świadomego samorozwoju i zdolności do samokształcenia,

– przełamywanie barier kulturowych, poznawanie innych kultur poprzez obcowanie z materiałami edukacyjnymi przez nie wytworzonymi,

– kształtowanie postawy otwartej na świat i umiejetności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, np. wymagajacych posługiwania się językiem obcym.

Procedura osiągania celów

Do osiągnięcia założonych celów programu w zakresie metody zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka zastosujemy następujące  procedury:

– stopniowe wprowadzanie elementów języka obcego, z uwzględnieniem stopnia jego znajomości w danym zespole klasowym (zbadanym na początku klasy pierwszej przez nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego),

– systematyczne wprowadzanie słownictwa specjalistycznego w miarę realizacji materiału, ze starannym uwzględnieniem kontekstu, w którym ono występuje,

– stwarzanie sytuacji dydaktycznych sprzyjających naturalnemu zapamiętywaniu nowo poznanych słów i zwrotów, w tym przez oddziaływanie bodźcami na różne zmysły (wzrok, słuch i inne)

– stosowanie różnego rodzaju metod aktywnych wykorzystywanych w nauczaniu metodą CLIL,

– wielokrotne utrwalanie poznanego słownictwa i zwrotów,

– wykorzystywanie specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych do nauczania dwujęzycznego,

– stosowanie gier dydaktycznych,

– wykorzystywanie najnowszych technik komputerowych i multimedialnych, w tym tablic interaktywnych, filmów i programów edukacyjnych,

– przygotowanie dwujęzycznych materiałów edukacyjnych dostępnych dla uczniów na szkolnej platformie e-lerningowej,

– wykorzystywanie podczas pracy z uczniami literatury obcojęzycznej.

Metody pracy

Założone cele programu chcemy osiagnąć, także poprzez stosowanie różnorodnych nowoczesnych i aktywnych metod pracy. Będą to między innymi:

– gry dydaktyczne ( np. krzyżówki, rebusy, rekonstrukcja tekstu, układanki, quizy itp.),

– mapy semantyczne,

– metoda przewodniego tekstu,

– metoda inscenizacji,

– metoda komunikacyjna (w skrócie CLT – Communicative Language Teaching),

– metoda nauczania przedmiotowego, zwana Content Based Learning,

– metoda BLP (Building Learning Power)

– metoda projektów,

– metody Webquest’u.

Formy pracy na zajęciach:

– praca indywidualna,

– praca w parach,

– praca w grupie.

Struktura materiałów i środków dydaktycznych

Materiały dydaktyczne

W trakcie realizacji programu wykorzystamy między innymi:

– scenariusze lekcji wraz z kartami pracy,

– podręczniki, w tym podręczniki w języku angielskim lub niemieckim,

– słowniki ogólne,

– słowniki specjalistyczne,

– dwujęzyczne zestawy ćwiczeń,

– prezentacje multimedialne,

– programy edukacyjne,

– filmy edukacyjne,

– gry edukacyjne,

– quizy.

Środki dydaktyczne

Aby móc skutecznie zastosować wymienione wyżej materiały dydaktyczne użyjemy między innymi:

– tablic interaktywnych,

– komputerów z dostępem do Internetu,

– rzutników,

– odtwarzaczy CD,

– odtwarzaczy DVD,

– platformy edukacyjnej moodle (lub innej).

 

Treści nauczania z poszczególnych przedmiotów ogólnych i zawodowych realizowanych z elementami nauczania dwujęzycznego

 

Procesy technologiczne w gastronomii klasa 1,2TGs

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Sprzęt i urządzenia w pracowni gastronomicznej. –        Akcesoria stołowe. Naczynia i drobny sprzęt kuchenny.
Zasady organizacji stanowisk pracy.

 

Organizacja stanowiska pracy podczas sporządzania wybranych potraw lub napojów.
Zasady racjonalnego żywienia. Piramida zdrowego żywienia. Podział produktów żywieniowych, Charakterystyka grup produktów. Zasady prawidłowego żywienia. Błędy żywieniowe. Diety.
Ocena jakości surowców i półproduktów. Ocenia jakości produktów spożywczych. Skład produktów spożywczych.  . Metody oceny organoleptycznej. Ocena produktów metodą 5-punktową.
Stosowanie receptur gastronomicznych.

 

Analiza receptur gastronomicznych. Sporządzanie receptur gastronomicznych.
Obróbka wstępna i cieplna surowców. Sposoby rozdrabniania warzyw. Różne metody obróbki cieplnej (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie). Dobór metod obróbki cieplnej w zależności o rodzajów potraw.
Sporządzanie potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów. Sporządzanie i sposoby ekspediowania potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów (warzyw, ziemniaków, grzybów, owoców, przetworów zbożowych, mleka i jego przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i jego przetworów, podrobów, drobiu, dziczyzny, ryb i owoców morza, potrawy półmięsne).

Sporządzanie wybranych potraw i napojów na podstawie receptur.  Ocena organoleptyczna potraw. Sposób podania. Dobór zastawy stołowej do określonej potrawy lub napoju. Dekoracja potraw lub napojów.

 

Zakąski zimne i gorące. Sporządzanie i ekspediowanie wybranych zakąsek z różnych surowców na podstawie receptur. Ocena organoleptyczna. Ekspedycja zakąsek – dobór zastawy stołowej. Dobór elementów dekoracyjnych.

 

Potrawy dietetyczne

i wegetariańskie.

Sporządzanie i ekspediowanie potraw dla diety lekkostrawnej. Sporządzanie i ekspediowanie potraw jarskich.

 

Potrawy z kuchni obcych narodów. Sporządzanie i ekspediowanie potraw kuchni świata.

 

 

Wykonywanie pomiarów  układów elektronicznych klasa 2 Tme

 

 

Dział programowy

Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Układy analogowe Materiały półprzewodnikowe.
Układy cyfrowe Systemy zapisu liczb.

Elementy układów cyfrowych. Bramki logiczne.

Elektrotechnika i elektronika klasa 1Tme

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Badanie obwodów elektrycznych prądu stałego Podstawowe pojęcia dotyczące obwodów elektrycznych.
Prawo Ohma.
Prawa Kirchhoffa.
Szeregowe połączenie rezystorów.
Równoległe połączenie rezystorów.
Analizowanie zjawisk występujących w polu elektrycznym i magnetycznym Pojemność elektryczna. Kondensatory.
Właściwości magnetyczne materiałów.
Indukcyjność własna i wzajemna cewek.
Układy jednofazowe Podstawowe pojęcia dotyczące prądu przemiennego
Wytwarzanie prądu przemiennego, Budowa prądnicy synchronicznej.
Dwójniki RLC w obwodach prądu przemiennego
Układy trójfazowe Budowa i działanie transformatora 3 fazowego
Układy 3 – fazowe połączone w trójkąt
Układy 3 – fazowe połączone w gwiazdę

 

Prawo w geodezji  1TBG (technik geodeta, język niemiecki)

 

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Ochrona danych osobowych. Podstawa prawna. Rodzaje danych osobowych.
Tajemnica państwowa i służbowa. Rękojmia zachowania tajemnicy. Informacje tajne, ściśle tajne, poufne, zastrzeżone.
Podstawy prawoznawstwa. Wyjaśnienie pojęć: ustawa, rozporządzenie. Publikatory urzędowe. Trójpodział władzy w Polsce.
Podstawy prawa administracyjnego. Wyjaśnienie pojęć: postanowienie, decyzja. Jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawy prawa cywilnego. Kodeks cywilny. Podmioty prawa cywilnego.
Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna Organy zajmujące się sprawami geodezji i kartografii na poszczególnych szczeblach administracji.
Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych. Przedmioty i podmioty ewidencji gruntów i budynków. GESUT. Uprawnienia zawodowe.
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Znaczenie i zadania PZGiK.  Rodzaj materiałów geodezyjnych gromadzonych w PZGiK. Obowiązki ośrodka dokumentacji względem wykonawcy prac geodezyjnych i wykonawcy względem ośrodka. Wyłączanie materiałów geodezyjnych z zasobu.

Informatyka- klasa 1TI

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
1. Wyszukiwanie informacji w Internecie

 

Poznanie historii Internetu i rozwoju usług internetowych. Postrzeganie Internetu jako źródła informacji na prawie każdy temat  również w języku angielskim. Poznanie sposobów wyszukiwania informacji w Internecie w celu wzbogacenia wiedzy z różnych dziedzin, słowniki angielsko-polskie. Stosowanie właściwych metod szukania i selekcjonowania informacji. Ocenianie wiarygodności i przydatności informacji wyszukanych w Internecie.Świadome korzystanie z Internetu. Szukanie stron zapisanych w języku angielskim
2. Komunikacja i wymiana informacji w Internecie Stosowanie technologii komunikacyjnej do komunikacji i wymiany informacji. Stosowanie zasad netykiety. Poznanie innych możliwości korzystania z Internetu. Formy komunikacji i wymiany informacji w Internecie, m.in.: poczta, czat, komunikatory, grupa dyskusyjna, forum dyskusyjne, P2P, FTP również anglojęzyczne.
3. Korzystanie z e-usług Usługi i formy działania oparte na technologii informacyjnej (e-formy):

•              e-nauczanie, platformy do nauki języka angielskiego

•              zakupy i aukcje w Internecie, w tym zasady korzystania z tych usług, sklepy anglojęzyczne

4. Metody opracowywania dokumentów tekstowych Redagowanie tekstu, Korygowanie błędów redakcyjnych. Formatowanie tekstu. Pojęcia w języku angielskim: redagowanie tekstu, formatowanie tekstu, spacja nierozdzielająca, wcięcie, tabulator, style tekstu, sekcja, odwołanie w dokumencie, makro, szablon. Korzystanie z worda w języku angielskim.
5. Tworzenie prezentacji multimedialnych Zasady tworzenia prezentacji – wybór materiałów (tekstów, grafiki), dobór wielkości i koloru czcionki, koloru tła, typu animacji. Planowanie prezentacji. Tworzenie prezentacji na podstawie konspektu. Projektowanie i modyfikowanie slajdów: umieszczanie na slajdach obiektów, hiperłączy i przycisków akcji, dodawanie animacji i przejść między slajdami.  Stosowanie szablonów. Narracja, dźwięki i filmy. Zasady prowadzenia pokazu. Zapisywanie prezentacji i publikowanie w Internecie. Power Point w języku angielskim. Przygotowanie prezentacje w języku angielskim

 

Fizyka  klasa 1TMe

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Ziemia i inne planety Układu Słonecznego Główne założenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika, opis ruchu planet w Układzie Słonecznym, hipoteza Newtona o jedności Wszechświata
Grawitacja Prawo powszechnej grawitacji, wartość siły grawitacji, skutki przyciągania przez Ziemię otaczających nas przedmiotów, spadanie ciał.
Odległości we Wszechświecie Pomiar odległości do Księżyca, planet i gwiazd. Jednostki w międzynarodowym układzie SI.
Księżyc – nasz naturalny satelita Wygląd Księżyca, zaćmienie Słońca i Księżyca, fazy Księżyca.
Świat planet Planety na tle gwiazd, obiekty Układu Słonecznego. Podstawowe dane o planetach.
Fizyka atomowa Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, rodzaje widm i zjawisko promieniowania ciał, model atomu wodoru wg. Bohra
Fizyka jądrowa Promieniotwórczość naturalna i sztuczna, działanie promieniowania na organizmy żywe, energetyka jądrowa.

 

Historia klasa 1 TMe

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Co było wcześniej? I wojna światowa
  System wersalski.
Świat po I wojnie światowej Odbudowa powojenna i wielki kryzys.

Kryzys demokracji w Europie. Dojście Hitlera do władzy

Kultura okresu międzywojennego.

Świat na drodze ku wojnie.

II wojna światowa Podbój Europy przez Stalina i Hitlera. Bitwa o Anglię

Wojna Niemiec z ZSRR

Polityka okupacyjna Niemiec

Wojna poza Europą.

Droga do zwycięstwa.

 

Historia klasa 2 TMe

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Świat po II wojnie Światowej Polska i świat po II wojnie światowej. Nowy podział świata
Niemcy po II wojnie światowej.
Polska i świat w II połowie XX wieku. Droga ku wspólnej Europie.
Daleki Wschód po II wojnie światowej.
  Rozpad systemu kolonialnego.
Konflikty na Bliskim Wschodzie.
Blok wschodni w latach 60. i 70.
Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.
Mała stabilizacja.
Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku.
Wyzwania współczesnego świata.

Procesy technologiczne w gastronomii/język niemiecki/  klasa 1TGs

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Sprzęt i urządzenia w pracowni gastronomicznej. –        Sprzęt i urządzenia w pracowni gastronomicznej. Rodzaje noży. Akcesoria stołowe i kuchenne.
Zasady organizacji stanowisk pracy. Organizacja stanowiska pracy do poszczególnych etapów sporządzania półproduktów, potraw lub napojów.
Zasady racjonalnego żywienia. Piramida zdrowego żywienia. Błędy żywieniowe. Ocena i modyfikacja jadłospisów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia. Planowanie jadłospisów.
Ocena jakości surowców i półproduktów. Ocenia środka spożywczego pod względem towaroznawczym na podstawie informacji zawartej na opakowaniu. Czynniki obniżające jakość żywności. Metody oceny organoleptycznej. Ocena jakości żywności przed jej użyciem do sporządzania potraw lub napojów. Zasady oceny organoleptycznej. Ocena produktów metodą 5-punktową.
Stosowanie receptur gastronomicznych. Zasady opracowywania receptur potraw i napojów. Analiza receptur gastronomicznych. Sporządzanie receptur gastronomicznych. Sporządzanie potraw lub napojów na podstawie receptur gastronomicznych.
Obróbka wstępna i cieplna surowców. Obróbka wstępna surowców – brudna i czysta. Etapy obróbki wstępnej. Czynności wykonywane podczas obróbki wstępnej brudnej i czystej. Różne metody obróbki cieplnej (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie). Dobór metod obróbki cieplnej w zależności o rodzajów potraw.
Sporządzanie potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów. Sporządzanie i sposoby ekspediowania potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów (warzyw, ziemniaków, grzybów, owoców, przetworów zbożowych, mleka i jego przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i jego przetworów, podrobów, drobiu, dziczyzny, ryb i owoców morza, potrawy półmięsne). Dobór metod i technik do wykonania określonej potrawy lub napoju. Dobór urządzeń produkcyjnych niezbędnych do wykonania potraw i napojów. Ocena organoleptyczna potraw. Dobór zastawy stołowej do określonej potrawy lub napoju. Dekoracja potraw lub napojów.
Potrawy dietetycznei wegetariańskie. Sporządzanie i ekspediowanie potraw dla diety lekkostrawnej. Sporządzanie i ekspediowanie potraw jarskich.
Potrawy z kuchni obcych narodów. Sporządzanie i ekspediowanie potraw kuchni francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej oraz greckiej.
Zakąski zimne i gorące. Sporządzanie i ekspediowanie zakąsek z różnych surowców.

 

 

 

 

 

 

 

Procesy technologiczne w gastronomii/język angielski/1TGS

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Sprzęt i urządzenia w pracowni gastronomicznej. Sprzęt i urządzenia w pracowni gastronomicznej.Rodzaje noży. Akcesoria stołowe

i kuchenne.

Zasady organizacji stanowisk pracy.

 

Organizacja stanowiska pracy do poszczególnych etapów sporządzania półproduktów, potraw lub napojów.
Zasady racjonalnego żywienia. Piramida zdrowego żywienia. Błędy żywieniowe. Ocena i modyfikacja jadłospisów

z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia. Planowanie jadłospisów.

Ocena jakości surowców i półproduktów. Ocenia środka spożywczego pod względem towaroznawczym na podstawie informacji zawartej na opakowaniu. Czynniki obniżające jakość żywności. Metody oceny organoleptycznej. Ocena jakości żywności przed jej użyciem do sporządzania potraw lub napojów. Zasady oceny organoleptycznej.Ocena produktów metodą

5-punktową.

 

Stosowanie receptur gastronomicznych.

 

Zasady opracowywania receptur potraw i napojów. Analiza receptur gastronomicznych. Sporządzanie receptur gastronomicznych. Sporządzanie potraw lub napojów na podstawie receptur gastronomicznych.

 

Obróbka wstępna i cieplna surowców. Obróbka wstępna surowców – brudna i czysta. Etapy obróbki wstępnej. Czynności wykonywane podczas obróbki wstępnej brudnej i czystej. Różne metody obróbki cieplnej (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie). Dobór metod obróbki cieplnej

w zależności o rodzajów potraw.

 

Sporządzanie potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów. Sporządzaniei sposoby ekspediowania potraw i napojówz różnych surowców i półproduktów (warzyw, ziemniaków, grzybów, owoców, przetworów zbożowych, mleka i jego przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i jego przetworów, podrobów, drobiu, dziczyzny, ryb i owoców morza, potrawy półmięsne).

Sporządzanie wybranych potraw i napojów na podstawie receptur. Dobór metod i technik do wykonania określonej potrawy lub napoju. Dobór urządzeń produkcyjnych niezbędnych do wykonania potraw i napojów. Ocena organoleptyczna potraw. Dobór zastawy stołowej do określonej potrawy lub napoju. Dekoracja potraw lub napojów.

 

Zakąski zimne i gorące. Sporządzanie i ekspediowanie zakąsek z różnych surowców na podstawie receptur. Dobór metod i technik oraz urządzeń produkcyjnych niezbędnych do wykonania wybranych zakąsek. Ocena organoleptyczna. Ekspedycja zakąsek – dobór zastawy stołowej i dekoracja.

 

Potrawy dietetyczne

i wegetariańskie.

Sporządzanie i ekspediowanie potraw dla diety lekkostrawnej.Sporządzanie

i ekspediowanie potraw jarskich.

 

Potrawy z kuchni obcych narodów. Sporządzanie i ekspediowanie potraw kuchni anglosaskiej oraz wybranych kuchni obcych narodów.

 

Język polski klasa 1 TMe

  Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
  Toposy i archetypy mityczne w kulturze Toposs and mythical archetypes in culture.
 Ancien Greek Civilization – quiz. The History and symbols of the Olimpics.
Mitologia grecka – Greek mythology – kahoot – utrwalenie wiadomości.
Rok Conrada. Wspólne czytanie „Heart of Darkness” w j. polskim i angielskim.
The Globe – Teatr Elżbietański
The life of Shakespeare
William Shakespeare –“Macbeth” – character  list

“Macbeth” – Character List Quick Quiz

 

Matematyka  klasa 2TMe, 1TI

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Liczby rzeczywiste Liczby i ich rodzaje,  działania na liczbach, czytanie liczb i działań na liczbach, rozkład na czynniki pierwsze, ułamki, pierwiastek, potęga, procent, notacja wykładnicza, przybliżanie liczb, błędy przybliżenia, wartość bezwzględna liczby, zbiór, element zbioru, działania na zbiorach, przedział liczbowy.
Wyrażenia algebraiczne Wzory skróconego mnożenia, przekształcanie wyrażeń, usuwanie niewymierności, obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych, czytanie wyrażeń.
Równania i nierówności Pojęcie rozwiązania równania, nierówności, typy równań i nierówności, czytanie równań i nierówności, układy równań i nierówności, metody rozwiązywania równań i nierówności, zadania z treścią
Funkcje Układ współrzędnych, funkcje i sposoby ich opisu, wartość funkcji, dziedzina, miejsce zerowe funkcji, własności funkcji i ich opisywanie, przekształcenia wykresu funkcji i ich opis, funkcja liniowa, wykres funkcji liniowej i jego własności, zastosowanie funkcji liniowej, funkcja kwadratowa, wykres funkcji kwadratowej i jego własności, zastosowanie funkcji kwadratowej.
Planimetria Podstawowe figury płaskie i ich klasyfikacja, pole i obwód figury, jednostki pola i długości,  odcinki w wielokątach,  podstawowe twierdzenie geometryczne, podobieństwo, przystawanie figur, funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym.
Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej Odległość punktów, środek odcinka, równanie prostej, okręgu, nierówność opisująca koło, odległość punktu od prostej, proste prostopadłe, proste równoległe, wzajemne położenie prostych, prostej i okręgu, okregów;  punkty wspólne dwóch figur, wektory, działania na wektorach, zastosowanie wektorów do opisu przekształceń geometrycznych, przekształcenia geometryczne, symetria względem punktu, symetria względem prostej, jednokładność, translacja.
Wielomiany Pojęcie wielomianu, działania na wielomianach, wartość wielomianu, miejsce zerowe wielomianu, równość wielomianów, rozkład wielomianu na czynniki, wykres wielomianu, równania i nierówności wielomianowe.
Funkcje wymierne Wyrażenia wymierne, działania na wyrażeniach wymiernych, równania i nierówności wymierne, wielkości proporcjonalnie odwrotne, funkcja homograficzna, wykres funkcji homograficznej.
Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta, miara łukowa kąta, związki między funkcjami trygonometrycznymi, tożsamości trygonometryczne, funkcje okresowe, wykresy funkcji trygonometrycznych i ich własności, równania i nierówności trygonometryczne.
Ciągi Pojęcie ciągu, monotoniczność ciągu, ciąg określony rekurencyjnie, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, suma skończonej liczby wyrazów ciągu, granica ciagu, szereg geometryczny.
Rachunek różniczkowy Granica funkcji, ciągłość funkcji, pochodna funkcji,badanie własności funkcji w oparciu o pochodne, ekstrema funkcji,zagadnienia optymalizacyjne
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne Funkcja wykładnicza, wykres funkcji wykładniczej i jego własności, równania i nierówności wykładnicze, pojęcie logarytmu, własności logarytmów, , wykres funkcji logarytmiczej i jego własności, równania i nierówności logarytmiczne
Kombinatoryka i teoria prawdopodobieństwa Reguła mnożenia i dodawania, permutacje, wariacje i kombinacje, pojęcie prawdopodobieństwa, klasyczna definicja prawdopodobieństwa, rozkład prawdopodobieństwa, własności prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite
Statystyka Średnia arytmetyczna, mediana i dominanta, średnia ważona, odchylenie standardowe, wykresy statystyczne i ich interpretacja
Stereometria Proste i płaszczyzny w przestrzeni, graniastosłupy, ostrosłupy, figury obrotowe i ich rodzaje, odcinki i kąty w bryłach, przekroje brył, objętość i pole powierzchni brył, podobieństwo brył, jednostki objętości.

 

 

Geografia klasa 1TGs

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Zmiany na mapie politycznej świata definicja państwa, elementy państwa,różnice w powierzchni państw, nowe światy – nowe podziały, dekolonizacja

procesy integracyjne, i  dezintegracyjne, w Europie wobszar i granice Polski

Liczba ludności świata i jej zmiany aktualna liczba ludności świata i jej zmiany, udział mieszkańców poszczególnych, kontynentów w ogólnej liczbie ludności świata, przyrost naturalny, i zróżnicowanie jego wartości na świecie, eksplozja demograficzna – przyczyny i skutki, fazy przejścia demograficznego, zmiany liczby ludności w Polsce
Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw struktura wieku, na świecie, średnia długość trwania życia na świecie, starzenie się społeczeństw, struktura płci, współczynnik feminizacji i maskulinizacji, struktura demograficzna ludności Polski, struktura zatrudnienia, na świecie, przyczyny i skutki bezrobocia,
Rozmieszczenie ludności na świecie czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie, bariery osadnicze, terminy: ekumena, anekumena, subekumena

zróżnicowanie wskaźnika gęstości zaludnienia rozmieszczenie ludności w Polsce

Migracje na świecie przyczyny i skutki migracji, podział i kierunki migracji, współczesne migracje zagraniczne Polaków

pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych

Zróżnicowanie ludności świata. Kręgi kulturowe odmiany ludzkie, zróżnicowanie językowe na świecie, religie świata, kręgi cywilizacyjne na świecie

zróżnicowanie kulturowe ludności Polski

Osadnictwo kryteria podziału jednostek osadniczych, charakterystyka osadnictwa wiejskiego, obszary wiejskie  w krajach wysoko i słabo rozwiniętych, miasta i ich funkcje fizjonomia miast w na świecie, kryteria wyróżniania miast w Polsce, typy miast w Polsce
Urbanizacja na świecie Urbanizacja, i dezurbanizacja, płaszczyzny urbanizacji, fazy urbanizacji, wskaźnik urbanizacji, pozytywne i negatywne skutki urbanizacji, typy zespołów miejskich, urbanizacja w Polsce
Czynniki rozwoju rolnictwa znaczenie rolnictwa, przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa, struktura użytkowania ziemi w wybranych państwach plony i zbiory w różnych częściach świata, obliczanie wielkości plonów rolnictwo wysokotowarowe i samozaopatrzeniowe, sposoby gospodarowania i typy rolnictwa, skutki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego
Główne obszary upraw podział roślin uprawnych, rozmieszczenie wybranych upraw na świecie, główni producenci wybranych roślin uprawnych

uprawy w Polsce

Chów zwierząt na świecie wykorzystanie gospodarcze zwierząt hodowlanych, intensywny i ekstensywny chów zwierząt, rozmieszczenie hodowli zwierząt na świecie, struktura i wielkość hodowli zwierząt na świecie, chów zwierząt w Polsce
Leśnictwo i gospodarka morska funkcje lasów, rozmieszczenie lasów na świecie, gospodarcze wykorzystanie lasów, skutki nieracjonalnej gospodarki leśnej

rozmieszczenie kompleksów leśnych w Polsce, różnica między rybołówstwem a rybactwem, pojęcie akwakultury i marikultury,

gospodarcze wykorzystanie wód morskich, największe łowiska świata, ochrona zasobów morza, gospodarka morska w Polsce

Rozwój i znaczenie przemysłu

 

rozwój przemysłu, rewolucje przemysłowe, kryteria podziału przemysłu, funkcje i znaczenie przemysłu, czynniki lokalizacji przemysłu, zmiany w polskim przemyśle, inwestycje zagraniczne w Polsce, rodzaje okręgów przemysłowych i ich lokalizacja na mapie świata
Przemysł wysokiej technologii na świecie restrukturyzacja i modernizacja przemysłu, deglomeracja przemysłu, przemysł high-tech i jego występowanie

czynniki lokalizacji przemysłu high-tech, formy organizacji przestrzennej przemysłu high-tech

Energetyka na świecie źródła energii na świecie, zmiany w bilansie energetycznym świata, nieodnawialne surowce energetyczne, produkcja energii elektrycznej na świecie, typy elektrowni, alternatywne źródła energii, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii na świecie przemysł energetyczny w Polsce
Komunikacja usługi i jego działy, definicja i podział komunikacji, podział transportu, zróżnicowanie sieci transportowej rola łączności

transport samochodowy kolejowy, przesyłowy na świecie, transport morski i śródlądowy na świecie, transport lotniczy

wady i zalety różnych rodzajów transportu problemy transportu w Polsce

Rozwój turystyki na świecie rodzaje turystyki, czynniki rozwoju turystyki, ruch turystyczny w wybranych państwach pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki atrakcyjność turystyczna wybranych regionów na świecie wyjazdy turystyczne Polaków

 

 

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne – klasa 1, 2 TI

 

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego Mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej. Program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej. Czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej.

Międzynarodowy Test Sprawności fizycznej. Indeks sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory. Żywienie i dieta.

Trening zdrowotny Reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności. Prozdrowotny styl życia. Związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem, sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia.Wskaźnik wagowo-wzrostowy (Body Mass Index).

Marszobiegi i biegi terenowe,wykorzystanie ukształtowania terenu do rozwijania ogólnej sprawności fizycznej. Gry i zabawy terenowe. Kształtowanie zdolności motorycznych. Kształtowanie mięśni różnych partii ciała(mm. brzucha, grzbietu, kończyn górnych, dolnych) i kształtowanie własnej sylwetki.

Sporty całego życia i wypoczynek Gimnastyka, aerobik i fitness.Lekka atletyka. Koszykówka. Siatkówka. Piłka ręczna. Piłka nożna. Badminton. Tenis stołowy. Siłownia. Ścianka wspinaczkowa.
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista Ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze.Umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z niektórymi sportami lub wysiłkami fizycznymi.

Higiena. BHP na zajęciach wf i w czasie aktywności ruchowej. Ergonomia pracy i ćwiczeń.

Sport Relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem. Etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących. Przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych.Zasady udziału w rozgrywkach międzyszkolnych, amatorskich rozgrywkach środowiskowych oraz udział w takich zawodach. Podstawowa wiedza o zasadach profesjonalizmu w sporcie. Wiadomości z zakresu kultury fizycznej, regulaminy i zasady fair-play w sporcie iżyciu młodzieży.
Edukacja zdrowotna Aktywność fizyczna. Praca i wypoczynek.Żywienie. Dbałość ociało, bezpieczeństwo, choroby.

 

Kontrola osiągnięć ucznia w zakresie elementów nauczania dwujęzycznego

 

Ogólne założenia oceniania w zakresie elementów nauczania dwujęzycznego

Głowną funkcją oceny w zakresie treści nauczanych dwujęzycznie będzie przekazanie uczniowi informacji zwrotnej o stopniu opanowania zrealizowanego materiału, ale z punktu widzenia posiadanych umiejętności językowych w tym zakresie.

Cele oceniania, w tym zakresie są następujące:

– bieżąca informacja zwrotna dla ucznia o stopniu opanowania nowego słownictwa angielskiego (szczególnie specjalistycznego), zwrotów wykorzystywanych w kontekście związanym z omawianym materiałem z przedmiotu,

– motywowanie uczniów do opanowania nie tylko treści przedmiotu, ale również rozwijania umiejętności ich wyrażania i odbierania w języku angielskim,

– motywowanie do nauki języków obcych, w tym szczególnie języka używanego w kontekście treści specjalistycznych, a szczególnie z różnych popularnych i użytecznych dziedzin wiedzy.

Elementy podlegające ocenianiu

Sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów będzie przeprowadzane w sposób mniej i bardziej sformalizowany. Ocenianiu mogą podlegać:

– testy;

– sprawdziany lub ich części sprawdzające umiejętności językowe w zakresie treści innego przedmiotu (CLIL);

– wypowiedzi ustne (np. odpowiedzi na pytania w języku obcym, interakcje językowe z  innymi uczestnikami lekcji, opis problemu, czy obrazka, krótka prezentacja);

– krótka wypowiedź pisemna (np. notatka, rozwiązanie zadania etc.);

– projekty językowe;

– praca na zajęciach;

– praca metodą Webquest czy innymi metodami problemowymi;

– zadania domowe.

Metody kontroli

Aby, zbadać, czy zakładane cele zostały osiągnięte zastosowane zostaną różne środki i metody. Odbywać się to będzie, poprzez systematyczną ocenę zrozumienia (pod kątem językowym) treści przekazywanych uczniom w języku angielskim, w tym opanowanie słownictwa, rozumienie ze słuchu, poprawność stosowanie nowo poznanych słów i zwrotów – w mowie, piśmie oraz ich rozumienieu ze słuchu.

Sposób realizacji – kierowanie pytań kontrolnych w języku angielskim w trakcie lekcji i reakcja uczniów na postawione pytania, pytania kontrolne po obejrzeniu filmów edukacyjnych w języku obcym oraz zrozumieniu czytanych treści w języku obcym, obserwacja pracy uczniów i ich wytworów, testy znajomości słownictwa i terminów specjalistycznych w języku obcym.