Program CLIL

Program zintegrowanego nauczania przedmiotowo- językowego z elementami metody CLIL i elementami języka angielskiego w ZSP nr 2 w Brzesku

 

Niniejszy program zmierza do:

– efektywnego opanowania treści Podstawy Programowej poprzez zastosowanie metod aktywnych, także tych wykorzystywanych w zintegrowanym nauczaniu językowo przedmiotowym (CLIL),

– wprowadzania elementów drugiego języka, w kontekście treści przedmiotowych przedmiotów wymienionych w powyższej tabeli,

– umożliwienia uczniom opanowania treści programowych z przedmiotu przy jednoczesnym rozwoju jego kompetencji z języka angielskiego,

– rozwijania zainteresowań przedmiotowych oraz uzdolnień językowych uczniów,

– inspirowania i wspierania indywidualnej i grupowej aktywności uczniów,

– pogłębienia komponentu kulturowego.

Do realizacji niniejszego programu zostaną wykorzystane scenariusze lekcji oraz materiały pozwalające na wprowadzenie elementów dwujęzyczności. Będą to materiały dostępne w literaturze lub przygotowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Uwzględnione będą w nich zarówno cele przedmiotowe, jak i te związane z rozwojem kompetencjami językowych uczniów.

Zajęcia odbywać się będą w pracowniach przedmiotowych, a na lekcjach wykorzystywane będą nowoczesne technologie, w tym rzutnik, komputer  z dostępem do internetu, tablica interaktywna, głośniki oraz różne programy edukacyjne (np. GeoGebra).

Aby zrealizować zamierzenia programu do biblioteki szkolnej pozyskane zostaną podręczniki w języku angielskim, słowniki oraz inna literatura anglojęzyczna z zakresu przedmiotów nim objętych. Przygotowany zostanie również  bank scenariuszy, bank prezentacji multimedialnych oraz pomoce wizualne, takie jak plansze i plakaty.

Cele językowe (w zakresie języka angielskiego)

Niniejszy program, zwraca szczególną uwagę na doskonalenie nie tylko treści przedmiotowych, ale także następujących umiejętności językowych:

1) umiejętność posługiwania się środkami językowymi przydatnymi w skutecznym komunikowaniu się w języku angielskim w mowie i w piśmie;

2) umiejętność rozumienia wypowiedzi, reagowania na wypowiedzi, tworzenia i przetwarzania wypowiedzi w celu utrzymania skutecznej komunikacji w języku angielskim;

4) umiejętność samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystania ze słownika, poprawiania błędów, prowadzenia notatek, zapamiętywania nowych wyrażeń, korzystania z tekstów specjalistycznych w języku angielskim);

5) umiejętność współdziałania w grupie, np. w ramach prac projektowych na zajęciach i poza lekcjami;

6) umiejętność korzystania ze źródeł informacji w języku angielskim (np. encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych;

7) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategii kompensacyjnych (np. zastąpienie innym słowem, opis, parafraza);

8) umiejętne doskonalenie swojej świadomości językowej (np. dostrzeganie podobieństw i różnic między językiem polskim i angielskim).

Cele szczegółowe- kompetencje lingwistyczne

Kompetencja leksykalna

Uczeń będzie miał możliwość opanować szeroki zakres angielskiego słownictwa, w tym specjalistycznego umożliwiający mu sprawną komunikację.

Uczeń nabędzie elastyczności w formułowaniu wypowiedzi w języku angielskim, w tym będzie mógł wykazać się znajomością poznanych wyrażeń specjalistycznych.

Kompetencja fonologiczna

Uczeń będzie miał możliwość doskonalenia  właściwej wymowy i intonacji poznawanych słów, wyrażeń oraz stosowania tych umiejetności podczas swoich wypowiedzi.

Kompetencja ortograficzna

Uczeń udoskonali umiejętność redagowania krótszych i dłuższych tekstów, poprawnych pod względem pisowni oraz zasad układu tekstu i interpunkcji.

Uczeń będzie doskonalił rozpoznawanie i odczytywanie  znaczenia treści specjalistycznych oraz występujących w języku codziennym.

Cele szczegółowe- sprawności językowe i strategie komunikacyjne

Program zakłada, że w trakcie zajęć sprawności językowe będą rozwijane harmonijnie, ale z uwzględnieniem możliwości uczniów. Dzięki czemu uczeń z czasem usprawni  lub rozwinie kompetencje umożliwiających mu sprawne komunikowanie się zarówno z rodzimymi użytkownikami języka, ale także z innymi osobami, posługującymi się językiem angielskim. Podczas realizacji programu uwaga zostanie również zwrócona na kształcenie umiejętności  samodzielnego uczenia się. Uczeń będzie miał możliwość nabycia takich kompetencji, które pozwolą mu na korzystanie w życiu codziennym z materiałów publikowanych w języku angielskim, np. literatura specjalistyczna, prasa, książki, radio, telewizja, Internet, jak również pomogą w nauce.

Rozumienie ze słuchu

Uczeń:

− będzie rozumiał wypowiedzi i wykłady w języku angielskim na popularne tematy oraz te związane z treściami poznanymi w trakcie nauki przedmiotu;

− usprawni umiejętność rozumienia także dłuższych wypowiedzi,

− nabędzie umiejętności rozumienia skomplikowanych informacji, w tym zawierających słownictwo specjalistyczne.

Będzie potrafił w tych wypowiedziach:

− rozpoznać również wyrażenia specjalistyczne,

− wskazać najistotniejsze informacje, wyłowić najważniejsze informacje,

− znaleźć informacje dla niego ważne i interesujące, związane z zadaniem, jakie ma do wykonania,

− określić relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi jego częściami.

Czytanie ze zrozumieniem

Uczeń będzie  potrafił zrozumieć:

− „zwykłe” teksty informacyjne i naukowe,

− artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne.

Uczeń będzie potrafił czytać ze zrozumieniem, aby:

− określić temat tekstu, jego główną myśl, oraz aby określić myśli główne poszczególnych części tekstu,

− określić treść i wagę wiadomości,

− znaleźć interesujące go informacje, potrzebne do wykonania zadania,

− wyjaśnić znaczenie wyrazu poprzez jego użycie,

− wnioskować o znaczeniu wyrazu z kontekstu,

− przewidywać to, co może się pojawić w czytanym tekście.

Interakcja i produkcja

Uczeń będzie potrafił:

– porozumiewać się płynniej i spontaniczniej, i będzie mógł prowadzić swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka na różne tematy, a także brać udział w różnego rodzaju dyskusjach,

– wypowiadać się na takie tematy zarówno dotyczące życia codziennego jak i na tematy specjalistyczne czy dotyczące szeroko pojętej kultury,

– stosować różne struktury gramatyczno-leksykalne,

– dokonywać autokorekty wadliwych wypowiedzi,

Uczeń będzie potrafił budować wypowiedzi, także na tematy związane z wiedzą z zakresu jego specjalności np. prezentację lub raport, przedstawi problem naukowy, zaprezentuje wnioski, itp.

 W trakcie takiej wypowiedzi uczący się będzie potrafił:

− zaplanować spójną i klarowną wypowiedź,

− właściwie podkreślić elementy dla niego szczególne istotne, porządkując je i rozwijając,

− przedstawić opinie innych osób,

− skomentować wybrane fakty i opinie,

− opisywać ludzi, zjawiska, czynności, procesy,

− zilustrować swoje opinie przykładami,

− stosować elementy komunikacji niewerbalnej, takie jak wskazywanie, pokazywanie (np. w trakcie instruowania kogoś jak wykonać dane zadanie) czy nawiązywanie do czynności i zdarzeń,

− użyć odpowiedniej intonacji, aby lepiej oddać znaczenie prezentowanej wypowiedzi.

Pisanie

Uczeń będzie potrafił:

– pisać szczegółowe, zrozumiałe wypowiedzi/teksty, np. na postawione pytania, zadania i itp,

– stosować odpowiednie środki językowe i słownictwo,

– rozwijać i uzasadnić swoje poglądy, podać przekonywujące przykłady,

– dostosować styl wypowiedzi od adresata (styl formalny i nieformalny).

Cele dotyczące zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego (CLIL)

Ze względu na innowacyjny (w naszej szkole) charakter niniejszego programu nauczania, oprócz dążenia do efektywnej realizacji podstaw programowych danego przedmiotu oraz podwyższania kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego (w tym specjalistycznego) uczniów, szczególna uwaga będzie poświęcona na rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych.

Mianowicie, będą to między innymi:

1) umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania czytanych tekstów, w tym tekstów specjalistycznych,

2) umiejętność formułowania sądów np. w oparciu o przeprowadzoną analizę tekstu, wyszukiwanie, gromadzenie informacji,

3) umiejętność myślenia naukowego – formułowania wniosków i rozwiązywania problemów

poszukując rozwiązań (np. metodą Webquestu), pracując indywidualnie i grupowo;

4) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i

komunikacyjnymi;

5) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

6) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

8) umiejętność pracy zespołowej.

Ogólne cele kształcenia

Włączenie elementów metody CLIL i elementów języka obcego wpłynie pozytywnie na realizację celów ogólnych kształcenia.

Dzięki tej metodzie uczniowie będą kształcić umiejętność posługiwania się językiem angielskim poprzez:

– korzystanie z literatury i tekstów anglojęzycznych,

– oglądanie i odsłuchanie materiałów anglojęzycznych związanych z treściami wielu różnych przedmiotów szkolnych/dyscyplin naukowych,

– posługiwanie się (częściowo) tym językiem w trakcie lekcji, w formie zarówno pisanej, jak i mówionej,

Pozwoli im to w życiu późniejszym swobodnie posługiwać się tym językiem, np.:

– korzystać z literatury anglojęzycznej, również tej zawierającej treści specjalistyczne,

– samodzielnie sporządzać teksty/dokumenty w tym języku,

– swobodnie komunikować, w tym języku w mowie oraz piśmie,

– pracować w środowisku wymagającym znajomości języka angielskiego.

Zastosowanie różnego rodzaju metod aktywnych wpłynie na rozwój kreatywnego myślenia oraz będzie kształcić umiejętność samodzielnego i krytycznego zdobywania wiedzy, również w oparciu o literaturę anglojęzyczną,

Zastosowanie dwujęzyczności oraz metod aktywnych uatrakcyjni lekcje oraz wpłynie stymulująco na motywację oraz rozwój uczniów.

Cele wychowawcze

Włączenie elementów metody CLIL i elementów języka obcego wpłynie pozytywnie na realizację celów wychowawczych. W tym rodzaju kształcenia szczególny nacisk zostanie położony na następujące aspekty wychowawcze:

– przygotowanie do życia w społeczeństwie wielokulturowym, które wymaga znajomości języków obcych,

– kształcenie umiejętności pracy w zespole, także międzynarodowym,

– kształcenie umiejętności świadomego samorozwoju i zdolności do samokształcenia,

– przełamywanie barier kulturowych, poznawanie innych kultur poprzez obcowanie z materiałami edukacyjnymi przez nie wytworzonymi,

– kształtowanie postawy otwartej na świat i umiejetności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, np. wymagajacych posługiwania się językiem obcym.

Procedura osiągania celów

Do osiągnięcia założonych celów programu w zakresie metody zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka zastosujemy następujące  procedury:

– stopniowe wprowadzanie elementów języka angielskiego, z uwzględnieniem stopnia jego znajomości w danym zespole klasowym (zbadanym na początku klasy pierwszej przez nauczycieli języka angielskiego),

– systematyczne wprowadzanie słownictwa specjalistycznego w miarę realizacji materiału, ze starannym uwzględnieniem kontekstu, w którym ono występuje,

– stwarzanie sytuacji dydaktycznych sprzyjających naturalnemu zapamiętywaniu nowo poznanych słów i zwrotów, w tym przez oddziaływanie bodźcami na różne zmysły (wzrok, słuch i inne)

– stosowanie różnego rodzaju metod aktywnych wykorzystywanych w nauczaniu metodą CLIL,

– wielokrotne utrwalanie poznanego słownictwa i zwrotów,

– wykorzystywanie specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych do nauczania dwujęzycznego,

– stosowanie gier dydaktycznych,

– wykorzystywanie najnowszych technik komputerowych i multimedialnych, w tym tablic interaktywnych, filmów i programów edukacyjnych,

– przygotowanie dwujęzycznych materiałów edukacyjnych dostępnych dla uczniów na szkolnej platformie e-lerningowej,

– wykorzystywanie podczas pracy z uczniami literatury anglojęzycznej.

Metody pracy

Założone cele programu chcemy osiagnąć, także poprzez stosowanie różnorodnych nowoczesnych i aktywnych metod pracy. Będą to między innymi:

– gry dydaktyczne ( np. krzyżówki, rebusy, rekonstrukcja tekstu, układanki, quizy itp.),

– mapy semantyczne,

– metoda przewodniego tekstu,

– metoda inscenizacji,

– metoda komunikacyjna (w skrócie CLT – Communicative Language Teaching),

– metoda nauczania przedmiotowego, zwana Content Based Learning,

– metoda BLP (Building Learning Power)

– metoda projektów,

– metody Webquest’u.

Formy pracy na zajęciach:

– praca indywidualna,

– praca w parach,

– praca w grupie.

Struktura materiałów i środków dydaktycznych

Materiały dydaktyczne

W trakcie realizacji programu wykorzystamy między innymi:

– scenariusze lekcji wraz z kartami pracy,

– podręczniki, w tym podręczniki w języku angielskim,

– słowniki dwujęzyczne, angielsko-polski, polsko-angielski,

– słowniki specjalistyczne,

– dwujęzyczne zestawy ćwiczeń,

– prezentacje multimedialne,

– programy edukacyjne,

– filmy edukacyjne,

– gry edukacyjne,

– quizy.

Środki dydaktyczne

Aby móc skutecznie zastosować wymienione wyżej materiały dydaktyczne użyjemy między innymi:

– tablic interaktywnych,

– komputerów z dostępem do Internetu,

– rzutników,

– odtwarzaczy CD,

– odtwarzaczy DVD,

– platformy edukacyjnej moodle (lub innej).

 

Treści nauczania z poszczególnych przedmiotów ogólnych i zawodowych realizowanych z elementami nauczania dwujęzycznego

Matematyka

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Liczby rzeczywiste Liczby i ich rodzaje,  działania na liczbach, czytanie liczb i działań na liczbach, rozkład na czynniki pierwsze, ułamki, pierwiastek, potęga, procent, notacja wykładnicza, przybliżanie liczb, błędy przybliżenia, wartość bezwzględna liczby, zbiór, element zbioru, działania na zbiorach, przedział liczbowy.
Elementy logiki i języka matematyki Zdanie logiczne, spójniki logiczne, kwantyfikatory, twierdzenie matematyczne i jego budowa, dowodzenie twierdzeń.
Wyrażenia algebraiczne Wzory skróconego mnożenia, przekształcanie wyrażeń, usuwanie niewymierności, obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych, czytanie wyrażeń.
Równania i nierówności Pojęcie rozwiązania równania, nierówności, typy równań i nierówności, czytanie równań i nierówności, układy równań i nierówności, metody rozwiązywania równań i nierówności, zadania z treścią
Funkcje Układ współrzędnych, funkcje i sposoby ich opisu, wartość funkcji, dziedzina, miejsce zerowe funkcji, własności funkcji i ich opisywanie, przekształcenia wykresu funkcji i ich opis, funkcja liniowa, wykres funkcji liniowej i jego własności, zastosowanie funkcji liniowej, funkcja kwadratowa, wykres funkcji kwadratowej i jego własności, zastosowanie funkcji kwadratowej.
Planimetria Podstawowe figury płaskie i ich klasyfikacja, pole i obwód figury, jednostki pola i długości,  odcinki w wielokątach,  podstawowe twierdzenie geometryczne, podobieństwo, przystawanie figur, funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym.
Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej Odległość punktów, środek odcinka, równanie prostej, okręgu, nierówność opisująca koło, odległość punktu od prostej, proste prostopadłe, proste równoległe, wzajemne położenie prostych, prostej i okręgu, okregów;  punkty wspólne dwóch figur, wektory, działania na wektorach, zastosowanie wektorów do opisu przekształceń geometrycznych, przekształcenia geometryczne, symetria względem punktu, symetria względem prostej, jednokładność, translacja.
Wielomiany Pojęcie wielomianu, działania na wielomianach, wartość wielomianu, miejsce zerowe wielomianu, równość wielomianów, rozkład wielomianu na czynniki, wykres wielomianu, równania i nierówności wielomianowe.
Funkcje wymierne Wyrażenia wymierne, działania na wyrażeniach wymiernych, równania i nierówności wymierne, wielkości proporcjonalnie odwrotne, funkcja homograficzna, wykres funkcji homograficznej.
Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta, miara łukowa kąta, związki między funkcjami trygonometrycznymi, tożsamości trygonometryczne, funkcje okresowe, wykresy funkcji trygonometrycznych i ich własności, równania i nierówności trygonometryczne.
Ciągi Pojęcie ciągu, monotoniczność ciągu, ciąg określony rekurencyjnie, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, suma skończonej liczby wyrazów ciągu, granica ciagu, szereg geometryczny.
Rachunek różniczkowy Granica funkcji, ciągłość funkcji, pochodna funkcji,badanie własności funkcji w oparciu o pochodne, ekstrema funkcji,zagadnienia optymalizacyjne
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne Funkcja wykładnicza, wykres funkcji wykładniczej i jego własności, równania i nierówności wykładnicze, pojęcie logarytmu, własności logarytmów, , wykres funkcji logarytmiczej i jego własności, równania i nierówności logarytmiczne
Kombinatoryka i teoria prawdopodobieństwa Reguła mnożenia i dodawania, permutacje, wariacje i kombinacje, pojęcie prawdopodobieństwa, klasyczna definicja prawdopodobieństwa, rozkład prawdopodobieństwa, własności prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite
Statystyka Średnia arytmetyczna, mediana i dominanta, średnia ważona, odchylenie standardowe, wykresy statystyczne i ich interpretacja
Stereometria Proste i płaszczyzny w przestrzeni, graniastosłupy, ostrosłupy, figury obrotowe i ich rodzaje, odcinki i kąty w bryłach, przekroje brył, objętość i pole powierzchni brył, podobieństwo brył, jednostki objętości.

Informatyka

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Wyszukiwanie informacji Translatory i słowniki. Tłumaczenie słów i wyrażeń w językach obcych.
Komunikacja i udostępnianie plików Udostępnianie i pobieranie plików w sieci lokalnej oraz z wykorzystaniem ftp i dysków wirtualnych.
Z czego składa się komputer? Podzespoły komputerowe. Urządzenia peryferyjne i pamięci masowe. Schemat blokowy komputera.
Zaawansowana edycja tekstu Formatowanie tekstu, akapitu, stron. Wstawianie elementów. Edycja dokumentu
Graficzna interpretacja danych Elementy wykresu
Bazy danych Tworzenie tabel w bazie danych. Typy danych. Wypełnianie rekordów.
Prezentowanie danych Tworzenie prezentacji według konspektu. Przejścia slajdów. Chronometraż. Kompresja multimediów. Animacje obiektów.
Algorytmy i programowanie Pętle. Algorytmy rozgałęzione.

Historia

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Co było wcześniej? I wojna światowa
Świat po I wojnie światowej Odbudowa powojenna i wielki kryzys.

Kryzys demokracji w Europie.

Kultura okresu międzywojennego.

Świat na drodze ku wojnie.

II wojna światowa Podbój Europy przez Stalina i Hitlera. Bitwa o Anglię

Wojna poza Europą.

Droga do zwycięstwa.

Polska i świat po II wojnie światowej Nowy podział świata.
Polska i świat w II połowie XX wieku Droga ku wspólnej Europie.

Rozpad systemu kolonialnego.

Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

Upadek komunizmu i świat w nowej epoce. Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego Mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej. Program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej. Czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej.

Międzynarodowy Test Sprawności fizycznej. Indeks sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory. Żywienie i dieta.

Trening zdrowotny Reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności. Prozdrowotny styl życia. Związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem, sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia.Wskaźnik wagowo-wzrostowy (Body Mass Index).

Marszobiegi i biegi terenowe,wykorzystanie ukształtowania terenu do rozwijania ogólnej sprawności fizycznej. Gry i zabawy terenowe. Kształtowanie zdolności motorycznych. Kształtowanie mięśni różnych partii ciała(mm. brzucha, grzbietu, kończyn górnych, dolnych) i kształtowanie własnej sylwetki.

Sporty całego życia i wypoczynek Gimnastyka, aerobik i fitness.Lekka atletyka. Koszykówka. Siatkówka. Piłka ręczna. Piłka nożna. Badminton. Tenis stołowy. Siłownia. Ścianka wspinaczkowa.
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista Ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze.Umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z niektórymi sportami lub wysiłkami fizycznymi.

Higiena. BHP na zajęciach wf i w czasie aktywności ruchowej. Ergonomia pracy i ćwiczeń.

Sport Relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem. Etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących. Przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych.Zasady udziału w rozgrywkach międzyszkolnych, amatorskich rozgrywkach środowiskowych oraz udział w takich zawodach. Podstawowa wiedza o zasadach profesjonalizmu w sporcie. Wiadomości z zakresu kultury fizycznej, regulaminy i zasady fair-play w sporcie iżyciu młodzieży.
Edukacja zdrowotna Aktywność fizyczna. Praca i wypoczynek.Żywienie. Dbałość ociało, bezpieczeństwo, choroby.

Biologia

Dział programowy Zagadnienia programowe, realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo -językowego
Od genu do cechy 1. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.

DNA jako materiał genetyczny, budowa DNA, rodzaje zasad azotowych, komplementarność zasad azotowych, replikacja DNA, budowa i funkcje RNA, kwasy nukleinowe a cechy organizmów.

2. Geny i genomy.

Miejsca występowania DNA w różnych typach komórek, struktura chromatyny, budowa chromosomu, kariotyp, komórki haploidalne i diploidalne , wykorzystanie badań nad DNA w różnych dziedzinach życia człowieka.

3. Podstawowe reguły dziedziczenia genów.

Zależność między genotypem a fenotypem , allele jako

różne wersje genu, dominacja i recesywność alleli ,

homozygoty i heterozygoty, cechy dominujące i recesywne

u człowieka , reguły dziedziczenia.

4. Choroby genetyczne człowieka.

Choróby jednogenowe, chromosomalne, wieloczynnikowe,

poradnictwo genetyczne, badania prenatalne ,testy

pourodzeniowe.

 

Biotechnologia
i inżynieria genetyczna

 

1. Organizmy zmodyfikowane genetycznie.

Cele tworzenia roślin i zwierząt zmodyfikowanych genetycznie , otrzymywanie roślin i zwierząt zmodyfikowanych genetycznie , zastosowanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w rolnictwie, medycynie, nauce i przemyśle.

2. Znaczenie badań nad DNA.

Zastosowanie metody ustalania profilu genetycznego
w medycynie sądowej , ustalanie pokrewieństwa
i tożsamości osób na podstawie analizy DNA, ustalanie przebiegu ewolucji.

 

Ochrona przyrody 1. Sposoby ochrony przyrody.

Ochrona indywidualna, gatunkowa i obszarowa; ochrona bierna i czynna; ochrona ścisła i częściowa ; ochrona
in situ i ex situ; restytucja i reintrodukcja gatunków.

2. Ochrona przyrody w Polsce.

Formy ochrony obszarowej (park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu); ochrona gatunkowa ścisła i częściowa; chronione gatunki roślin, zwierząt, grzybów
i porostów; formy ochrony indywidualnej.

 

Wiedza o kulturze

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
 Klucze do kultury Człowiek w przestrzeni kultury. Różnice między kulturą a naturą. Sacrum i profanum w kontekście czasu i przestrzeni. Zjawiska współczesnej kultury.

Kategoria piękna i brzydoty w sztuce.

Wytwory kultury współczesnej i ich język. Kierunki malarstwa współczesnego.  Język malarstwa.

Tendencje we współczesnej rzeźbie. Język rzeźby.

Najważniejsze kierunki i tendencje we współczesnej architekturze. Język architektury.

Nurty i style współczesnego designu.

Język nowych praktyk sztuki.

Gatunki muzyki rozrywkowej.

Język teatru.

Nurty artystyczne fotografii.

Główne cechy i tematy współczesnego kina.

Przekaz telewizyjny. Funkcje i gatunki programów telewizyjnych.

Internet jako nowe medium.

Geografia

 

Dział programowy

Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Geografia jako nauka Przedmiot i cele badań geograficznych, sfery Ziemi,podział geografii na dyscypliny, miejsce geografii wśród innych nauk, źródła informacji geograficznej
Kształt i rozmiary Ziemi poglądy na kształt Ziemi, pomiary wielkości Ziemi, współrzędne geograficzne
Skład i budowa atmosfery Kształtowanie się atmosfery, skład powietrza atmosferycznego

stałe i zmienne składniki atmosfery, budowa atmosfery, znaczenie atmosfery

Prognozowanie pogody Elementy pogody, podstawy prognozowania pogody, mapy synoptyczne
Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki Ekstremalne zjawiska atmosferyczne: tornada, cyklony tropikalne susze i ich skutki, obszary zagrożone pustynnieniem
Oceany i morza Podział wszechoceanu, typy mórz, skład chemiczny wody morskiej

poziomy i pionowy rozkład zasolenia, zróżnicowanie temperatury wód oceanicznych

Tektonika płyt litosfery Teoria dryfu kontynentów, teoria tektoniki płyt litosfery,

etapy rozwoju ryftu

Trzęsienia ziemi Powstawanie trzęsień ziemi, rodzaje trzęsień ziemi, rozmieszczenie trzęsień ziemi, skutki trzęsień ziemi
Liczba ludności świata i jej zmiany Etapy zaludniania Ziemi, dynamika zmian liczby ludności, zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie, współczynnik przyrostu naturalnego

prognozy zmian liczby ludności świata

Rozmieszczenie ludności na świecie Cechy rozmieszczenia ludności na świecie, czynniki rozmieszczenia ludności, bariery osadnicze, gęstość zaludnienia, obszary największej i najmniejszej koncentracji ludności na świecie, skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności
Przyczyny i konsekwencje migracji ludności Klasyfikacja migracji, przyczyny i konsekwencje migracji ludności

współczynnik przyrostu rzeczywistego, współczesne migracje zewnętrzne i wewnętrzne, problem uchodźstwa

Urbanizacja na świecie Płaszczyzny urbanizacji, fazy urbanizacji, wskaźnik urbanizacji

typy zespołów miejskich, przyczyny i skutki urbanizacji, zróżnicowanie poziomu urbanizacji na świecie, problemy wielkich miast

Rozwój turystyki na świecie Przyczyny rozwoju turystyki, klasyfikacja turystyki, skutki rozwoju turystyki, rola turystyki w światowej gospodarce, atrakcyjność turystyczn, monokultura turystyczna
Procesy globalizacji na świecie Przyczyny globalizacji, płaszczyzny globalizacji, największe korporacje międzynarodowe i ich rola, skutki globalizacji
Konflikty międzynarodowe Źródła konfliktów, przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych, terroryzm i jego skutki, wybrane zamachy terrorystyczne

Podstawy przedsiębiorczości

Dział programowy Zagadnienia programowe
realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego
Komunikacja interpersonalna Typy osobowości;Rodzaje zachowań;Komunikacja społeczna;Proces decyzyjny;Rodzaje konfliktów;Style negocjacyjne.
Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej Pojęcia związane z gospodarką rynkową i podmiotami w niej występującymi;Struktura rynku; popyt, podaż i cena;Gospodarstwo domowe jako konsument;Państwo w gospodarce, budżet państwa i samorządów.
Pieniądz i bankowość Terminologia związana z pieniądzem i jego funkcjami;Bankowość (funkcje i zadania) oraz instrumenty bankowe (rachunki, kredyty, pożyczki);Inwestowanie (giełda, fundusze inwestycyjne i inne).
Podatki i ubezpieczenia Terminologia związana z systemem podatkowym i poszczególnymi rodzajami podatków;Terminologia związana z systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz majątkowych i osobowych.
Przedsiębiorstwo Klasyfikacja przedsiębiorstw;Biznesplan i elementy zarządzania przedsiębiorstwem;Majątek i księgowość przedsiębiorstwa;Strategie marketingowe.
Praca Rynek pracy, zatrudnienie i zatrudnienie niepracownicze, bezrobocie;Poszukiwanie pracy – sposoby i strategie;Rozmowa kwalifikacyjna – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz ćwiczenie elementów;Rynek pracy w UE.
Współpraca międzynarodowa Handel zagraniczny i współpraca gospodarcza krajów UE;Procesy globalizacji.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Dział programowy Zagadnienia programowe
realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego
Gospodarowanie Pojęcia związane z ochroną konsumenta;Podstawowe teorie ekonomiczne; Rynek w gospodarce i zależności na nim występujące
Przedsiębiorstwo Omówienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wstęp do CEIDG);Rodzaje działalności gospodarczej: jednostki gospodarujące (gospodarstwa domowe), przedsiębiorcy indywidualni, spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego.
Praca Elementy prawa pracy: wzajemne prawa i obowiązki oraz czas pracy i urlopy;Rodzaje zatrudnienia, systemy płac i rodzaje umów o pracę;Zatrudnienie niepracownicze;Podatki.
Rejestracja działalności gospodarczej Wniosek o założenie działalności gospodarczej (formularz CEIDG-1);Rodzaje deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych;Dokumentacja księgowa;Działalność regulowana – terminologia.
Działania przedsiębiorcy Elementy zarządzania – style kierowania;Koszty i wydatki, przychody, wynik finansowy i ceny;Optymalizacja kosztów – strategie;Otoczenie i powiązania przedsiębiorstw.

 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy-moduł

 

Dział programowy

 

 

Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego

Prawna ochrona pracy Źródła prawa pracy i ich hierarchia. Kodeks Pracy. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czynniki szkodliwe

dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne występujące

w procesach pracy

Rodzaje czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.  Zagrożenia występujące na stanowisku pracy.  Zagrożenia podczas pracy urządzeń  elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

 

Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Sposoby eliminacji i ograniczania czynników szkodliwych i uciążliwych w pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące przy pracy z urządzeniami elektrycznymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi Zasady bezpieczeństwa pracy z robotami  przemysłowymi.  Zasady bezpiecznego użytkowania  narzędzi elektrycznych, urządzeń elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej Rodzaje środków ochrony indywidualnej.  Dobór środków. Odzież robocza i zasady przydzielania odzieży roboczej. Znaki bezpieczeństwa w pracy – środki ochrony indywidualnej.
Zagrożenia pożarowe oraz zasady ochrony przeciwpożarowej Spalanie. Zasady ochrony przeciwpożarowej. Postępowanie w przypadku pożaru. Przyczyny powstawania pożarów. Sposoby zapobiegania pożarom. Środki gaśnicze i znaki ochrony przeciwpożarowej.
Zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Wymagania względem inwestora, projektanta, wykonawcy robót i konstruktora maszyn w zakresie ochrony środowiska. Warunki używania substancji promieniotwórczych w Polsce.
Zasady postępowania w razie wypadku, awarii urządzenia lub zagrożenia pożarem Zasady stosowania podręcznego sprzętu i środków gaśniczych do gaszenia pożarów. Wypadek przy pracy. Postępowanie powypadkowe. Systematyka TOL. Postępowanie w przypadku awarii urządzenia.
Organizacja pierwszej pomocy podczas wypadków przy pracy Zasady prowadzenia pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ocena przytomności, drożności dróg oddechowych, oddychania, udrożnienia dróg oddechowych, sztucznego oddychania, zewnętrznego masażu serca, ułożenie w pozycji bocznej. Postępowanie z porażonym prądem.

Pracownia gastronomiczna

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Przygotowanie półproduktów Regulamin pracowni gastronomicznej, sprzęty i urządzenia w pracownigastronomicznej, ocena jakości produktów, ilość produktów,podział produktów żywnościowych,zasady prawidłowego żywienia, sztuce i noże, akcesoria stołowe i kuchenne, przepisy na surówki  i sałatki,  przyprawy i zioła, tłuszcze, owoce i przetwory owocowe, warzywa
Ziemniaki i

Grzyby

Ziemniaki, grzyby
Sporządzanie potraw z mleka  i jego przetworów Mleko i przetwory mleczne
Zastosowanie mąki do produkcji potraw Produkty zbożowe, dania makaronowe
Zupy Zupy- przepisy
Mięso zwierząt rzeźnych i przetwory z mięsa Rodzaje mięs i dania mięsne- przepisy
Ryby i owoce morza Owoce morza
Ciasta Ciasta i ciasteczka – przepisy
Napoje Sprzęt barowy, co pijemy, napoje
Zakąski Zakąski zimne i gorące
Potrawy półmięsne Potrawy półmięsne-zapiekanki
Potrawy dietetyczne i wegetariańskie Dania wegetariańskie
Kuchnie narodowe i regionalne Kuchnie świata
Żywność wygodna, koncentraty spożywcze, żywność funkcjonalna Mrożonki

311410M1J4 -Wykonywanie pomiarów  układów elektrycznych prądu stałego

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Badanie obwodów elektrycznych prądu stałego Podstawowe pojęcia dotyczące obwodów elektrycznych.
Prawo Ohma.
Prawa Kirchhoffa.
Szeregowe połączenie rezystorów.
Równoległe połączenie rezystorów.
Analizowanie zjawisk występujących w polu elektrycznym i magnetycznym Pojemność elektryczna. Kondensatory.
Właściwości magnetyczne materiałów.
Indukcyjność własna i wzajemna cewek.

311410M1J5 -Wykonywanie pomiarów  układów elektrycznych prądu zmiennego

 

Dział programowy

Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Układy jednofazowe Podstawowe pojęcia dotyczące prądu przemiennego
Wytwarzanie prądu przemiennego, Budowa prądnicy synchronicznej.
Dwójniki RLC w obwodach prądu przemiennego
Układy trójfazowe Budowa i działanie transformatora 3 fazowego
Układy 3 – fazowe połączone w trójkąt
Układy 3 – fazowe połączone w gwiazdę

Urządzenia techniki komputerowej

 

Dział programowy Zagadnienia programowe realizowane z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.  Wstęp do urządzeń techniki komputerowej. Dobór odpowiednich środków gaśniczych do rodzaju pożarów. Udzielanie pierwszej pomocy.Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników działających w branży informatycznej.Budowa zestawu komputerowego.Budowa jednostki centralnej komputera.Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.Przepisy i prawa związane z certyfikacją CE i ochroną środowiska.Przygotowanie komputera osobistego do pracy
Arytmetyka komputera. Zasada działania komputera Systemy zapisu liczb: dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy.Konwersja liczb pomiędzy różnymi systemami liczbowymi Kody binarne. Podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach binarnych.Zapis liczby binarnej ze znakiem.Reprezentacja stało i zmiennopozycyjna.Algebra Boole’a. Funkcje logiczne. Funktory układów logicznych Układy TTL i CMOSPrzegląd najważniejszych układów elektronicznych wykorzystywanych w budowie urządzeń cyfrowych. Podział. Modułowa budowa i zasada działania komputera.
Podstawowe podzespoły komputera. Urządzenia peryferyjne. Płyta główna. Rodzaje parametry i zasada działania płyt głównych Budowa i zasada działania mikroprocesorów. Architektura mikroprocesorów. Producenci i parametry mikroprocesorów Magistrale mikroprocesora Sposoby odprowadzania ciepła Zasada działania pamięci półprzewodnikowych Rodzaje pamięci RAM. Parametry i typy pamięci RAM Pamięć ROM Zasada działania dysków twardych Parametry i interfejsy dysków twardych Budowa i działanie stacji dyskietek. Dyskietki.Pamięci optyczne. Napędy pamięci optycznych.Pamięci EEPROM i flash. Transmisja równoległa i szeregowa.Magistrala ISA.Magistrala MCA i EISA, Magistrale lokalne. Magistrale AMR, ACR, CNR.Magistrale I/O w komputerach przenośnych Budowa i zasada działania kart graficznych Interfejsy i parametry kart graficznych Zasada działania monitora CRT, Zasada działania monitora  LCD Parametry i oznaczenia monitorów

Karty telewizyjne i karty video Istota dźwięku cyfrowego Budowa i funkcję karty dźwiękowej Systemy audio. Interfejsy urządzeń peryferyjnych Rodzaje i zasady działania drukarek Zasada działania i parametry skanerów Urządzenia wejścioweKomputerowe zasilacze impulsoweDobór parametrów zasilaczy Zasilacze awaryjne UPS.

Obudowy komputerowe.  Kryteria doboru obudowy. Sporządzanie cenników i kosztorysów stanowisk komputerowych.

Opracowanie dokumentacji technicznej  stanowiska komputerowego

 

Kontrola osiągnięć ucznia w zakresie elementów nauczania dwujęzycznego

 

Ogólne założenia oceniania w zakresie elementów nauczania dwujęzycznego

Głowną funkcją oceny w zakresie treści nauczanych dwujęzycznie będzie przekazanie uczniowi informacji zwrotnej o stopniu opanowania zrealizowanego materiału, ale z punktu widzenia posiadanych umiejętności językowych w tym zakresie.

Cele oceniania, w tym zakresie są następujące:

– bieżąca informacja zwrotna dla ucznia o stopniu opanowania nowego słownictwa angielskiego (szczególnie specjalistycznego), zwrotów wykorzystywanych w kontekście związanym z omawianym materiałem z przedmiotu,

– motywowanie uczniów do opanowania nie tylko treści przedmiotu, ale również rozwijania umiejętności ich wyrażania i odbierania w języku angielskim,

– motywowanie do nauki języków obcych, w tym szczególnie języka używanego w kontekście treści specjalistycznych, a szczególnie z różnych popularnych i użytecznych dziedzin wiedzy.

Elementy podlegające ocenianiu

Sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów będzie przeprowadzane w sposób mniej i bardziej sformalizowany. Ocenianiu mogą podlegać:

– testy;

– sprawdziany lub ich części sprawdzające umiejętności językowe w zakresie treści innego przedmiotu (CLIL);

– wypowiedzi ustne (np. odpowiedzi na pytania w języku obcym, interakcje językowe z  innymi uczestnikami lekcji, opis problemu, czy obrazka, krótka prezentacja);

– krótka wypowiedź pisemna (np. notatka, rozwiązanie zadania etc.);

– projekty językowe;

– praca na zajęciach;

– praca metodą Webquest czy innymi metodami problemowymi;

– zadania domowe.

Metody kontroli

Aby, zbadać, czy zakładane cele zostały osiągnięte zastosowane zostaną różne środki i metody. Odbywać się to będzie, poprzez systematyczną ocenę zrozumienia (pod kątem językowym) treści przekazywanych uczniom w języku angielskim, w tym opanowanie słownictwa, rozumienie ze słuchu, poprawność stosowanie nowo poznanych słów i zwrotów – w mowie, piśmie oraz ich rozumienieu ze słuchu.

Sposób realizacji – kierowanie pytań kontrolnych w języku angielskim w trakcie lekcji i reakcja uczniów na postawione pytania, pytania kontrolne po obejrzeniu filmów edukacyjnych w języku obcym oraz zrozumieniu czytanych treści w języku obcym, obserwacja pracy uczniów i ich wytworów, testy znajomości słownictwa i terminów specjalistycznych w języku obcym.

Po każdym zrealizowanym w ten sposób dziale tematycznym uczniowie napiszą test badający opanowanie słownictwa specjalistycznego z nim związanego, pojawiających się w nim zwrotów i sformułowań, w godzinnym sprawdzianie sprawdzającym opanowanie treści z tego działu przynajmniej jedno zadanie będzie sformułowane w języku angielskim, a uczeń jego rozwiazanie będzie również musiał sformułować w tym właśnie języku.